hoveniersacademie info hoveniersacademie mail hoveniersacademie pdf hoveniersacademie workshops hoveniersacademie workshop

Directievoeren

Leiding geven aan projecten, aannemers of ‘eigen’ medewerkers vergt slagvaardig optreden, zorgvuldig communiceren en professionele wijsheid.

Een aannemer op zijn verantwoordelijkheden aansturen en zelf op uw projecten de baas blijven? Een goed georganiseerde, overzichtelijke, veilige en efficiënte projectuitvoering vergt een strakke directievoering en scherpe bewaking van voortgang en kwaliteit.

Joost van Dijk laat u graag zien hoe u uw vaardigheden om met aannemers samen te werken versterkt en de regie in handen houdt.

De cursus directievoeren is een zevendaagse cursus  voor directievoerders, projectleiders, beheerders en toezichthouders. Gericht op het managen van en doen uitvoeren van projecten, technische werkzaamheden en leveranties door aannemers en leveranciers. In de cursus veel praktische kennis over het managen van technische projecten, ontwikkelingsplannen, werkzaamheden, bestekken, procedures en het lezen en interpreteren van administratieve en technische bepalingen.Daarnaast ruim aandacht voor de zakelijke communicatie toegespitst op onderhandelen en conflicthantering.

Deelnemers ontwikkelen vaardigheden in vijf competenties:

  • leiding geven en ontvangen
  • onafhankelijkheid
  • voortgangsbewaking
  • sensitiviteit en onderhandelen toegespitst op de rol van directievoerder als vertegenwoordiger van een opdrachtgever.

Met elkaar behandelen we een passende verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden over de verschillende partijen. Gedurende de hele cursus staat het aansturen op bestekmatig geregelde verantwoordelijkheden en resultaten centraal.

Verder ruim aandacht voor communicatie. Behalve de basistechnieken oefenen de deelnemers met conflicthantering en onderhandelingstechnieken.

De theorie staat hoofdstuksgewijs beschreven in een syllabus van circa 150 pagina's. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Programma

Cursusdata: woensdagen 13 & 27 april, 11 & 25 mei, 8 & 22 juni, 6 juli 2022

Werkwijze, inhoud en het dagelijkse programma worden afgestemd op de deelnemers, individuele ontwikkeldoelstellingen en de voortgang. Onderstaande programmaonderdelen vormen de basis van de cursus. Bijna alle onderwerpen komen gedurende meerdere dagen aan de orde.

Eerste cursusdag

Introductie

Voorstelronde waarin ieder zichzelf kort presenteert en over de werkzaamheden en projecten vertelt. 
Toelichting doelstelling en afstemming cursusprogramma.

Doelstellingen

Inventarisatie van de ontwikkeldoelstellingen aan de hand van het functieprofiel, de persoonlijke wensen en de doelstellingen van de cursus. 
Inventarisatie van de leerstijlen (Kolb).
Implementatie van de leerstof door het formuleren van persoonlijke ontwikkeldoelstellingen.

Directievoering

De W.A.T.-relatie, een zakelijke samenwerkingsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het definiëren van werk-relaties aan de hand van het (RAW-)bestek.
Normen en waarden, ethiek in zaken.
De zakelijke mores, procedures en regelgeving, gewoonten, gebruiken en integriteit bij de opdrachtgever. Hoe werkt dat?

Leiding geven en ontvangen

Onderzoek van ieders voorkeurstijl van leiding geven en de toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk. Situationeel leidinggeven en de verschillende stijlen van leidinggeven. Zelfsturing als voorbeeldinstrument naar anderen. Over effectiviteit en resultaatgerichte sturing.

Casus

Deelnemers verzamelen voorbeelden uit hun praktijk.

Tweede cursusdag

Leiding geven aan aannemers en leveranciers

Over zakelijke besluitvorming en motieven van opdrachtnemers.
Het achterhalen van motieven.
Gedeelde en niet-deelbare verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Zakelijkheid en valkuilen, verborgen verleidingen.
Omgangsvormen in zakelijke communicatie, gerelateerd aan professionele samenwerking.
Het onderscheid in taak en relatie, gekoppeld aan resultaten.

Plannen en organiseren

Het plannen en organiseren van de eigen werkzaamheden binnen de regels en procedures van de opdrachtgever.
Eigen en andermans prioriteiten afgezet tegen de prioriteiten van het bedrijf, het bestuur en de politiek.
Functioneren binnen en buiten kaders en randvoorwaarden en de mate van invloed op deze kaders.
Omgaan met tegengestelde belangen en prioriteiten, verwachtingen, kritische succesfactoren en integriteit.
Sensitiviteit en sensibiliteit ten opzichte van bestuur, leiding en collega’s.

Communicatie

Aan de hand van het communicatiemodel worden de belangrijkste principes behandeld: Verbaal en non-verbaal, zenden en ontvangen, ruis.
Waarneming en interpretatie, evaluatie en actie.

Praktijkoefening

De praktische toepassing van communicatieve vaardigheden in de contacten met aannemers en leveranciers.
Tweezijdige communicatie: uw interactie met de opdrachtnemer.
Onafhankelijkheid bewaren in het samenwerken.

Bezoek op de werkplek

Aansluitend vinden in de komende weken de individuele werkplekbezoeken (op afspraak) plaats.Tijdens dit bezoek ontvangt u de cursusleider op de (tijdelijke) werkplek, waar hij kennis maakt met het project en/of bedrijf en uw aandeel in het werk. Indien dit past volgt hij u gedurende uw directievoerende werkzaamheden. Tussentijds en voor het einde van het werkbezoek bespreekt u de bevindingen.  

Derde cursusdag

Bestekken

Welke ruimte biedt een bestek aan opdrachtgever en opdrachtnemer.
De invloed van UAV 2012 en ARW 2012 conform de RAW en/of STABU in opdrachtgever- aannemer-relaties.
Procedures ten aanzien van werkplanning en organisatie.
Administratieve behandeling van de productie en financiële beoordelingen en verrekeningen.

Het lezen en interpreteren van bestekposten
Wat staat er en wat wordt er bedoeld.
Waarnemen en interpreteren toegepast bij technische bepalingen.
Het verschil tussen denken in uitvoeringshandelingen en denken in technische resultaten.
Beeldvorming en voorstellingsvermogen.
Meet- en toetsingsmomenten.
Wat zijn de kritische succesfactoren?

Voortgangsbewaking

De aannemer rapporteert de voortgang en de directievoerder controleert.
Over de werkwijzen en procedures bij ieders opdrachtgever.
Een aannemer voor je laten werken doe je zo....
Valkuilen en hindernissen, nogmaals aandacht voor het sturen op verantwoordelijkheden.
Minimale inspanning met maximaal resultaat.

Communicatie en bestekken

Praktisch omgang met verschillende interpretaties van besteksposten door aannemer en opdrachtgever. Deelnemers brengen hun casus in.

Vierde cursusdag

Directievoering

De verschillende rollen van de directievoerder.
Samenwerken, een aannemer voor je laten werken en omgaan met tegenwerking.
Ieders persoonlijke invulling van de verschillende rollen.
Deelnemers brengen hun voorbeelden in om inhoudelijk te bespreken, met elkaar te analyseren en van elkaars ervaringen te leren.

Vergadertechniek

Het organiseren van bouwvergaderingen, de verschillende rollen van voorzitter, notulist en deelnemer.
Als voorzitter adequaat een bouwvergadering leiden.
Interventietechnieken, groepsgesprekken stimuleren en leiden.

De competenties

Bespreking en uitwerking van de competenties
Leiding geven en ontvangen, zelfstandigheid, voortgangsbewaking, sensitiviteit en onderhandelen naar de functie en ieders rol als directievoerder.
De toepassing in ieders dagelijkse praktijk.
Waar staat u en welke ontwikkeling past?

Vijfde cursusdag

Onderhandelen

"Wat wil ik, wat wil de persoon tegenover mij en hoe kunnen we dat gezamenlijk bereiken?"
Onderhandelingstechnieken, tegengestelde belangen en het creëren van win/win-situaties.

Training onderhandelen

De praktische toepassing in situaties welke door deelnemers ingebrachte worden.
Plezierig omgaan met lastige aannemers en leveranciers.

Creatief denken en andere patronen

Vaststellen van problemen en hun oorzaken.
Van wie zijn de problemen? Verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Creativiteit in oplossingen.

Voortgang

De voortgang op de ontwikkeldoelen wordt besproken. Wat heeft ieder bereikt en hoe gaat ieder verder?

 

Zesde cursusdag

Conflicthantering

Omgaan met verschillende meningen. Het begrip waarde. Over macht en onmacht. Het onderscheid tussen persoon en kwestie. Het oplossen van problemen op vaktechnisch gebied en in de persoonlijke sfeer. Taak- en relatiegericht werken. De rol van emoties.

Training conflicthantering

Hoe gaat de deelnemer met conflicten om en op welke andere manieren kan dat? De praktische toepassing, oefening met de verschillende stijlen. U vraagt, wij draaien... Aan het eind van de een na laatste cursusdag een inventarisatie van de leerwensen voor de laatste dag. De invulling van het programma van de laatste dag is afhankelijk van de stand van zaken, ieders leerwensen en mogelijkheden.

Zevende cursusdag

Dynamiek in het werkveld

De positie van een directievoerder in een dynamisch werkveld.
Omgaan met veranderingen, over kansen en bedreigingen.
Het inpassen van veranderingen in het dagelijkse werk.
U vraagt en gezamenlijk draaien wij... De invulling van dit programmadeel is afhankelijk van de leerwensen zoals u die eerder kenbaar maakte.

Doelstellingen gerealiseerd

Een voorlopige tussenbalans van de verworven competenties en de gerealiseerde ontwikkelingen.
Met aandacht voor de leerstijl, het proces en de verdere ontwikkeling van de competenties.

Evaluatie en afsluiting

Evaluatie van de cursus en uitreiking van de certificaten.

Cursus: Directievoeren
Aantal dagen:
7 dagen
Max. aantal deelnemers:
6
Kosten:
€ 3.600,-
Wanneer:
woensdag 14 september 2022
woensdag 28 september
woensdag 12 oktober
woensdag 26 oktober
woensdag 9 november
woensdag 23 november
woensdag 7 december 2022
Locatie:
Gasterij de Os & het Paard te Deil

Curriculum Vitae

Joost van Dijk is gespecialiseerd in de bedrijfsvoering en organisatie van bedrijven werkzaam in de inrichting en beheer van openbare ruimte en infrastructuur. Als adviseur, opleider en interim-manager beschikt hij over een brede ervaring in het organiseren van bedrijven en projecten. Vanaf het initiëren en ontwikkelen van ideeën en plannen tot en met het realiseren, beheren, onderhouden en renoveren. Als geen ander is hij in staat om samen te werken met technisch geschoolde medewerkers. Ieder op passende wijze aan te spreken op hun intrinsieke motivatie en hen deelgenoot te maken van nieuwe ontwikkelingen en projecten. Inmiddels is hij 35 jaar directeur-eigenaar van Groene Technieken en sinds 2012 van de HoveniersAcademie.

Wie zijn de cursisten directievoeren?

De cursus Directievoeren is in het voorjaar van 2008 ontwikkeld en vanaf dat moment via www.groenetechnieken.nl aangeboden. In september 2008 startte de eerste aflevering. In opdracht van de RET, het openbaar vervoerbedrijf in de regio Rotterdam, verzorgde Groene Technieken BV een maatwerkaflevering voor de directievoerders, toezichthouders en werkvoorbereiders van de afdelingen Beheer & Ontwikkeling en Onderhoud Infrastructuur.

inschrijven voor de cursus

Inschrijven voor de cursus

Bij voorkeur uw mobiele nummer.
Bij voorkeur uw mobiele nummer.

Belangrijk!!   Na het versturen ziet u op uw scherm een bevestiging van uw inschrijving. Verschijnt de bevestiging niet, controleer dan de ingevulde velden. Fout- of niet ingevulde velden worden in rood aangegeven.